مرز باریک میان بهباشی روانی و شادمانی در روانشناسی مثبت گرا

...

در واقع روانشناسى مثبت گرا از آن روی بِهباشی را مقدم بر شادمانى و چتری بر روی آن می داند که مفهومی است کَمّی در حالی که شادمانی در بیرون از قاب روانشناسی مثبت گرا یعنی آنجایی که پروفسور سلیگمن بنيانگذار روانشناسی مثبت گرا آن را به دو دسته شادمانی درونی و شادمانی بیرونی تقسیم نکرده است، مفهومی کاملا فردی و تجربی است.

از كتاب "بهباشى روانى... "
 

اگر این مطلب برایتان جالب بود آن را روی شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید